Hikayemiz /?nce kendimizi tan?tal?m...

Merhaba

E-Birlik, vizyoner ve giri?imci Adnan Bilen taraf?ndan kurulmu?tur. B?t?n y?nleri ile dijital ileti?i teknolojileri alan?nda hizmet veren E-Birlik gen? ve dinamik kadrosu ile hem sat?? ve pazarlama hem de proje a?amas?nda tecr?beli ve deneyimli teknik personelleri ile ilk ve son tercihiniz olacakt?r.

" Tan?nmak i?in bilinmek laz?m "

Hedefli ve s?zle?meli ?al???yoruz. A??kl??a inan?yoruz. M??terinin ve markan?n mek?n?nda zaman ge?irmeyi, y?z y?ze dan??manl?k vermeyi ?ok ?nemsiyoruz. Hem uzmanlarla ?al???yoruz, hem de boyumuzu a?an konularda uzman ki?i ve kurulu?lardan yard?m al?yor, tedarik ediniyoruz. ??in kalitesi i?in, kaynaklardan ve zamanlamadan asla ?d?n vermiyoruz. M??terilerimize ve markalar?na ba?l?l???m?z ve inanc?m?z gere?i, daha uzun i?birli?i yapmay? tercih ediyoruz.

Kurumsal Haberler
Yenilikler ve en g?ncel kampanyalar...

13 A?ustos 2010
Sat?? - Pazarlama ekibimiz b?y?yor...
Sat?? kadromuz geni?liyor, ?stanbul' u a? gibi sar?yoruz. Dinamik ve tecr?beli elemana ihtiyac?m?z art?yor.

01 A?ustos 2010
Sizleri yeni ofisimize bekliyoruz...
M??terilermize daha iyi hizmet verebilmek i?in yeni ofisimize ta??nd?k. Yeni ileti?im bilgilerimiz hakk?nda daha fazla bilgi sahibi olmak i?in l?tfen ileti?im sayfam?za g?z at?n?z...

24 Temmuz 2010
Ekibize kat?lmak istermisiniz ?
Yeni jenerasyon yarat?c? ekibimiz ile ?al??mak istiyorsan?z sizleri tan?yabilmemiz i?in ?al??malar?n?zdan olu?an portf?y?n?z? ve CV' nizi kariyer@ebirlik.com g?nderin

10 Temmuz 2010
1'nci y?l?m?z kutluyoruz... ?
B?y?k bir heyecanla ba?lad???m?z hizmetlerimizin bu ilk y?l d?n?m?nde bizimle olan t?m sayg?n m??terilerimize ??kranlar?m?z? sunuyoruz.